Privacyverklaring

Verwerken van persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van ons contactformulier of klavctenformulier, is het nodig dat wij de door u verstrekte gegevens verwerken, zoals uv naam, e-mail adres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek en bewaard zolang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen.

Brink Orthopedie, gevestigd : Van Lenneplaan 5-7-9 9721 PC Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.brinkorthopedie.nl
Van Lenneplaan 5-7-9
9721 PC Groningen
050-5270400

P. Brink en R. Brink zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Brink Orthopedie Te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brink Orthopedie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Brink Orthopedie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- (Deze zijn in voorbereiding en verschijnen binnenkort op onze website)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Brink Orthopedie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Door ons gebruikte cookie(s):
Aanbieder: .brinkorthopedie.nl
Naam: 730b40f268f56fd443559991a2fe68b1
Functie: juiste werking website
Duur: Tot einde sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brink Orthopedie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Brink Orthopedie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Brink Orthopedie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Brink orthopedie via
Brink Orthopedie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Brink Orthopedie verkoopt uw gegevens niet aan derden
Brink Orthopedie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brink Orthopedie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden te allen tijde ons het recht deze privacyverklaring tussentijds aan te passen. Je vindt op onze website altijd onze actuele en geldende privacyverklaring.

Naar boven